Aylıksız izinde kurumlar arası nakil olabilir mi?
24.01.2018

Kamu hastaneleri kurumunda 657 sayılı Kanuna tabi devlet memuru olarak çalışıyorum. Doğuma bağlı aylıksız izin kullanmaktayım. Naklen başka kuruma geçmek istiyorum. Aylıksız izinde iken muvafakat almak suretiyle naklen atanmam mümkün mü? Aylıksız izinde olmam naklen atanmamam engel teşkil eder mi?

Cevap
Sağlık-Sen     24.01.2018

Memurların bir kurumdan diğerine nakilleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun  74’üncü maddesinde “Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür. Kazanılmış hak derecelerinin altındaki derecelere atanabilmeleri için ise atanacakları kadro derecesi ile kazanılmış hak dereceleri arasındaki farkın 3 dereceden çok olmaması ve memurların isteği de şarttır.

Aşağı dereceye atananların 68 inci maddede yazılı süre kaydı aranmaksızın eski derecelerine tekrar atanmaları caizdir.

            Kazanılmış hak derecelerinden aşağı derecelere atananların aylık derece ve kademeleri genel hükümlere göre tespit edilmekle beraber, atandıkları bu derecelerde geçirdikleri süreler (kesenek ve karşılık farklarının kendileri tarafından her ay T.C. Emekli Sandığına gönderilmesini kabul etmeleri şartiyle) emeklilik yönünden eski derecelerinde değerlendirilir.

13/12/1960 tarihli ve 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarla bu Kanuna tabi kurumlar arasındaki nakillerde de yukarıdaki hükümler uygulanır. Aynı kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren kurumlarda çalışıp 657 sayılı Kanuna tabi olmayan personelden, hizmete giriş dereceleri 36 ncı madde ile tespit edilen giriş derecelerinin üzerinde olanların ilk ilerleme ve yükselmeleri için kanuni bekleme sürelerine yukarıda yazılı dereceler arasındaki sürelere tekabül eden süre kadar ilave edilir.”ifadesine yer verilmiştir.

15/03/1988 tarihli ve 19755 sayılı resmi gazetede yayımlanan 01.02.1988 tarih ve 4620/1 sayılı Genel Kurul Kararında aylıksız izinli olan devlet memurunun memuriyet sıfatının devam ettiğini belirmek suretiyle eş ile bakmaya mecbur oldu ana, baba ve çocuklarının tedavi giderlerinin kumrunca ödenmesi yönünde karar vermiştir. Sayıştay kararı da bu görüşümüzü destekler mahiyettedir.

Sayıştay Kararı için tıklayınız.

5510 sayılı Kanunun "Kanunları gereğince görevden uzaklaştırılanlar, tutuklananlar veya görevine son verilenlerin sigortalılıkları ve primleri " başlıklı 45 inci maddesinde "Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılanlardan, ilgili kanunları gereğince kullandıkları aylıksız izin sürelerinin bitiminden sonra göreve başlayanlar ile göreve başlaması için tanınan süreler ile bir yıl ve daha az süreyle aylıksız izne ayrılanların aylıksız izin sürelerinde bu Kanunun 67 nci maddesinde aranan 30 günlük prim ödeme şartı aranmaz. Bu durumdaki sigortalıların aylıksız izinli oldukları süreler için prime esas kazanç alt sınırının altında olmamak kaydıyla aylıksız izne ayrıldıkları tarihteki prime esas kazançları üzerinden % 12 oranında genel sağlık sigortası primi işverenlerince ödenir. Ancak askerlik hizmeti nedeniyle aylıksız izne ayrılanların genel sağlık sigortası priminin ödenmesinde, bir yıllık süre sınırı uygulanmaz."ifadesi yer almaktadır.

Aylıksız izin memura 657 sayılı Kanunun ile tanınmış bir hak olup, aylıksız izin memurun memuriyet sıfatını sona erdirmemektedir. Memuriyet maaş dışındaki hak ve vecibeleri devam etmektedir.

Aylıksız izinde olan memurların GSS primleri kurumlarınca ödenmektedir.

Bu hükümler çerçevesinde; Aylıksız izinde olan ve memuriyet statüsü devam eden personelin 657 sayılı Kanunun 74’üncü maddesi hükümlerine uyulmak suretiyle naklen atanması mümkün bulunmaktadır.

Aylıksız izin memurun naklen atanmasına mani bir husus olmadığı değerlendirilmektedir.

           

Sorular Anasayfasına Dön

  • memursen logo
  • sagliksen logo
  • sağlık bakanlığı logo
  • aileve sosyasl politikalar bakanlığı logo
  • calışma ve sosyal güvenlik bakanlığı logo